Uzbekistan : O’Zupack Exhibiton 2015

New Delhi : Paperex Exhibition 2015

Chennai : PrintExpo Exhibition 2015